easy credit

 Insurance for cars
assistant
Personal and home damage or flat
Health tourists coming to Switzerland
legal protection
health insurance
Life insurance and pension cash for firms
Favorable credit

You get a quality service and professional advice in different languages​​. We will be with you throughout the procedure and will facilitate your obtaining credit

Credit will adapt to your personal situation and to guarantee full discretion. For you will find the appropriate offer. Your request will trajohet immediately and will respond to you within a day. You propose interest rate of 9:50%. Will have an advantage, loan interest will be deducted in the tax year.

Conditions for granting the loan

     Age 18-65 years

     Regular work contract or rent the AVS-AI and Pension Cash

     Regular income evidenced by three letters of the last salary (min. 2700. - Net)

     A valid identification document (passport or driving Swiss

     Residence B, C, L)

     The loan amount at least 5000. -

     Fixed monthly installments over the life of the loan

     The duration of 6 to 60 months

 

 

 Organization and conduct of accounting
Support and advice in closing the accounts
Counseling, selection, putting into use of management information system (for independent and firm) and continued monitoring of customer
Preparation and assistance in calculating salaries, the DI's and TVA's
Verification of accounting

 

 

 CREDI SHQIP / SIGURIME

Ofrojmë këto lloje të sigurimeve


Sigurime për vetura
Asistenë
Dëmi personal dhe në shtëpi ose banesë
Shëndetësore për turistë që vinë në Zvicër
Mbrojtje juridike
Sigurime shëndetësore
Sigurime të jetës dhe arkës së pensionit për firma

Kredi të favorshme


Do të keni një shërbim cilësor dhe këshilla profesionale në gjuhë të ndryshme. Do të jemi me ju gjatë gjithë procedures dhe do të ju lehtësojmë marrjen e kredisë
Kredinë do t'ia përshtasim situatës tuaj personale dhe iu garantojmë diskrecion të plotë. Për ju do të gjejmë ofertë të përshtatshme. Kërkesa juaj do të trajohet menjëherë dhe përgjegjen do ta keni brenda ditës. Ju propozojmë përqindjen e interesit prej 9.50%. Do të keni edhe një përparësi, interesi i kredisë do të zbritet në tatimin vjetor.

Kushtet për dhënjen e kredisë

  • Mosha 18-65 vjeç
  • Kontrata e rregullt e punës ose renta e AVS-AI dhe e arkes së pensionit
  • Të ardhura të rregullta të dëshmuara me 3 letrat e rrogave të fundit (min. 2700.- neto)
  • Një dokument të identifikimit të vlefshëm (Pasaporta zvicrane ose leja
    e qëndrimit B ; C ; L)
  • Shuma e kredisë më së paku 5000.-
  • Këstet mujore fikse gjatë kohëzgjatjes së kredisë
  • Kohëzgjatja prej 6 deri 60 muaj


Kontabilitet


Organizim dhe mbajtje të kontabilitetit
Asistencë dhe këshillim në mbylljen e kontove
Këshillim, përzgjedhje, vënje në përdorim të sistemit informatik (për të pavarur dhe për firma) dhe përcjellja e vazhdueshme e klientëve
Përpilim dhe asistencë në llogaritjen e rrogave, të AVS-it dhe TVA-s
Verifikim të përgjithshëm të kontabilitetit